JavaScript inschakelen om deze site te bekijken.

Daproverb 4.2.1

Navigatie: » Geen topics boven dit niveau «

Voorwoord

Schuiven Vorige Startpagina Volgende Meer

Daproverb betekent Da(tums) pro(centen) ve(rgoedingen) r(echts)b(ijstand).

 

Oorspronkelijk ging het om een Excel werkmap, nu is het een volwaardige Windows Bureaubladtoepassing ontwikkeld door Jacques Deseure, ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper.

 

Het programma is een verzameling van gereedschappen (tools) om gemakkelijker te rekenen met datums, procenten, (schade)vergoedingen, interesten en rechtsbijstand.

 

Het programma is volledig tweetalig: Nederlands - Frans.

 

De gereedschappen “Datums”, “Werkdagen”, “Procenten”, "Btw-berekening", “Rechtsbijstand”, “Blijvende ongeschiktheid”,  “Esthetische schade”, “Prothesen”, “Uitvaartkosten”, "Tafels", "Interestberekening", "Aftrek van de kosten voor eigen onderhoud", "Omrekening alcoholconcentratie", "Tarief rechtsplegingsvergoeding" en "Plaatsopneming  - Vervoerskosten" zijn origineel ontwikkeld door Jacques Deseure, die ermee startte in 2003 en ze tot op heden alsmaar verder verfijnde.

 

De gereedschappen “Tijdelijke ongeschiktheid” en “Recapitulatie” zijn gesteund op de werkbladen "TWO" en “Recapitulatie” uit de werkmap "Tijdsrekenen en intrestberekeningen" (2003) van collega Paul EMSENS (toen Ondervoorzitter en Beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout). De onderdelen “Pijnschade” , “Huishoudelijke ongeschiktheid”, "Verhoogde inspanningen" en "Gewogen Gemiddelde Datum" van het gereedschap Tijdelijke ongeschiktheid zijn nieuw aangemaakt door de ontwikkelaar.

 

Voor het gereedschap "Toerekening van betalingen" is de ontwikkelaar uitgegaan van een werkblad hem bereidwillig ter beschikking gesteld door collega Patrick VANDIERENDONCK, toen Vrederechter van het kanton Torhout.

 

Het gereedschap "Conclusiekalender" is oorspronkelijk een Excel-werkblad ontworpen door Dries VANDEPUTTE, raadsheer in het hof van beroep te Gent en herwerkt en uitgebreid in Visual Basic door Jacques Deseure.

 

De gebruikersinterface is integraal ontworpen door de ontwikkelaar.

 

Diverse technieken voor gegevensvalidatie zijn ingebouwd om te voorkomen dat de gebruiker foutieve gegevens – zoals datums en getallen – invoert (zie het onderwerp "Gegevensvalidatie").

 

Alle gereedschappen met vergoedingsberekeningen zijn bijgewerkt in overeenstemming met de Indicatieve Tabel – versie 2016.

 

Waar toepasselijk zijn de recentste sterftetafels van Statbel (het Belgisch statistiekbureau) gebruikt, namelijk die van 2018. Ook wordt de gebruiker de recentste prospectieve tafels (2019) van J. Schryvers en C. Jaumain als optie aangeboden. In het gereedschap "Aftrek van de kosten voor eigen onderhoud" wordt gebruik gemaakt van de statistieken uit de recentste Huishoudbudgetenquête (2018) van Statbel.

 

Daproverb werkt bij voorkeur onder Windows 10 (versie 1607 en hoger), zowel 32 bits als 64 bits versies.

 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Paul EMSENS voor zijn werkmap "Tijdsrekenen en intrestberekeningen", Patrick VANDIERENDONCK voor zijn werkblad "Toerekening volgens art 1254 B.W." , wijlen Jacques SCHRYVERS († 14/10/2017) voor zijn bereidwillige informatieverstrekking die mij in staat stelde correcte berekeningen te hanteren in het onderdeel Sterfte- en kapitalisatietafels, Dries VANDEPUTTE voor zijn werkblad "Conclusiekalender" en Robert STAS, voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg, voor het grondig testen van het programma en het aanreiken van heel wat nuttige tips.  
 

Het programma is ontwikkeld in Visual Basic .NET.

 

Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.   Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle merknamen en productnamen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.

 

27 oktober 2020

 

Jacques Deseure

ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg

West-Vlaanderen, afdeling Ieper

TopPage Naar boven

Created by Jacques Deseure