Show/Hide Toolbars

Daproverb 11.6.0

Navigatie: » Geen topics boven dit niveau «

Voorwoord

Schuiven Vorige Startpagina Volgende Meer

Daproverb betekent Da(tums) pro(centen) ve(rgoedingen) r(echts)b(ijstand).

 

Het gaat om een Excel werkmap ontwikkeld door Jacques Deseure, ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper, oorspronkelijk voor zijn (ex)collega's, maar nu beschikbaar gesteld voor iedereen.

 

Sinds mei 2013 is het programma volledig tweetalig: Nederlands - Frans. Het programma wordt automatisch geopend in de taal van de Microsoft Office installatie op de gebruikers computer. Op de Startpagina kan de taal worden gewisseld.

 

Ofschoon de ontwikkelaar de werkmap verrijkte met de werkbladen "Interestberekening", "Sterfte- en Kapitalisatietafels", Toerekening" en "Aftrek van de kosten voor eigen onderhoud", verkoos hij de oorspronkelijke naam van het programma te behouden en dat zal zo blijven, zelfs wanneer nog andere werkbladen mochten worden toegevoegd.

 

De werkbladen “Datums”, "Datums 2", “Werkdagen”, “Procenten”, “Rechtsbijstand”, “Blijvende ongeschiktheid”,  “Esthetische schade”, “Prothesen”, “Uitvaartkosten”, "Sterfte- en Kapitalisatietafels", Interestberekening en Aftrek van de kosten voor eigen onderhoud zijn originele werkbladen van de hand van Jacques Deseure, die ermee startte in 2003 en ze tot op heden alsmaar verder verfijnde.

 

Voor de werkbladen “Tijdelijke ongeschiktheid” en “Recapitulatie” vond hij de nodige inspiratie in de werkbladen "TWO" en “Recapitulatie” uit de werkmap "Tijdsrekenen en intrestberekeningen" (2003) van collega Paul EMSENS (toen Ondervoorzitter en Beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout).  Zij werden volledig herwerkt, uitgebreid en voorzien van een gebruikersvriendelijke interface, met behulp van Visual Basic for Applications (VBA). In het werkblad “TO” zijn de onderdelen “Pijnschade” en “Huishoudelijke ongeschiktheid” nieuw aangemaakt door de ontwikkelaar.

 

Voor het werkblad "Toerekening" kon hij uitgaan van een werkblad hem bereidwillig ter beschikking gesteld door collega Patrick VANDIERENDONCK, Vrederechter van het kanton Torhout. Het werkblad werd herwerkt en voorzien van een invulformulier met behulp van Visual Basic for Applications (VBA). Ook de berekeningen gebeuren via VBA.

 

Het werkblad "Conclusiekalender" is ontworpen door Dries VANDEPUTTE, raadsheer in het hof van beroep te Gent en herwerkt en uitgebreid door Jacques Deseure.

 

De gebruikersinterface met Gebruikersformulieren (UserForms), Invoervensters (Input Boxes), Berichtvensters (Message Boxes) en Werkbladknoppen (Worksheet Buttons) werd integraal ontworpen door de ontwikkelaar. De gebruiker hoeft helemaal niets op het werkblad zelf in te vullen en het is zelfs niet aangeraden dat te doen (zie het volgend onderwerp). Het volstaat het Gebruikersformulier te openen of te klikken op de Werkbladknoppen (waarna een Invoervenster geopend wordt) om te beginnen en verder te gaan.

 

Diverse technieken voor gegevensvalidatie zijn ingebouwd om te voorkomen dat de gebruiker foutieve gegevens – zoals datums en getallen – invoert (zie het onderwerp "Gegevensvalidatie").

 

De gebruikersinterface, gegevensvalidatie en berekeningen zijn volledig ontwikkeld met behulp van Visual Basic for Applications (VBA). Het programma bevat nu 32.334 regels programmacode,  2.266 regels commentaar, dus 34.600 regels broncode in totaal, en verder 1.189 procedures en 3.002 besturingselementen ("Controls").

 

Alle werkbladen met vergoedingsberekeningen zijn bijgewerkt in overeenstemming met de Indicatieve Tabel – versie 2016.

 

Waar toepasselijk zijn de recentste sterftetafels van de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie (ADSEI, voormalig N.I.S.) van de FOD Economie gebruikt, namelijk die van 2015. Ook wordt de gebruiker de recentste prospectieve tafels (2016) van J. Schryvers - J.-P. Aoust als optie aangeboden. Bij publicatie van recenter tafels zal de werkmap worden bijgewerkt. In de module "Aftrek van de kosten voor eigen onderhoud" wordt gebruik gemaakt van de statistieken uit de recentste Huishoudbudgetenquête (2014) van ADSEI. Ook hier zal de werkmap telkens worden bijgewerkt wanneer nieuwe statistieken worden bekendgemaakt.

 

Overal in het programma waar rente wordt berekend gebeurt dat middels een jaar van 365 dagen. Het was daarbij niet mogelijk rekening te houden met schrikkeljaren.

 

Daproverb werkt bij voorkeur onder Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 of Windows 10, zowel 32 bits als 64 bits versies. Opgelet: Daproverb zelf is een 32 bits programma.

 

Het programma werkt met Excel 2007 (onderdeel van MS Office 2007), Excel 2010 (onderdeel van MS Office 2010), Excel 2013 (onderdeel van MS Office 2013) en Excel 2016 (onderdeel van MS Office 2016). Daproverb draait uitsluitend binnen de 32-bits versies van Excel en is niet compatibel met de 64-bits versies.

 

Mijn bijzondere dank gaat uit naar Paul EMSENS voor zijn werkmap "Tijdsrekenen en intrestberekeningen", Patrick VANDIERENDONCK voor zijn werkblad "Toerekening volgens art 1254 B.W." , Jacques SCHRYVERS voor zijn bereidwillige informatieverstrekking die mij in staat stelde correcte berekeningen te hanteren in het onderdeel Sterfte- en kapitalisatietafels en Dries VANDEPUTTE voor zijn werkblad "Conclusiekalender".
 

De werkmap is gemaakt met Microsoft Excel 2016 (onderdeel van Microsoft Office 2016).

 

Microsoft is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation.   Windows is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle merknamen en productnamen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de respectieve bedrijven.

 

02 april 2017

 

Jacques Deseure

ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Ieper

Created by Jacques Deseure